Pożyczka Uniwersalna – nabór trwał do 31.12.2021r.

O pożyczce

POŻYCZKA UNIWERSALNA przeznaczona jest na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych  służących wsparciu rozwoju  mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Nabór wniosków trwał do końca dnia 31.12.2021 roku. Wnioski, które wpłynęły poza terminem trwania naboru, pozostały bez rozpatrzenia.

Dla kogo?

Pożyczka Uniwersalna przeznaczona jest dla MŚP, którzy m.in.:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Szczegółowe kryteria zawiera Regulamin, dostępny poniżej.

Co można sfinansować?

Pożyczka Uniwersalna przeznaczona jest na:

 1. cele obrotowe (bieżące), tj. finansowanie zapotrzebowania Pożyczkobiorcy na kapitał obrotowy/ pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej;

albo

 1. cele inwestycyjne/inwestycyjno – obrotowe, tj. finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego ewentualnie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obejmujące m.in.:
 • zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa;
 • zakup maszyn, urządzeń lub modernizację posiadanego parku maszynowego, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • finansowanie innych wydatków przyczyniających się do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • kapitał obrotowy/pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją), w wysokości stanowiącej do 30% wartości udzielonej JPU.

Na jaki okres i kwotę?

Maksymalny okres spłaty uzależniony będzie od kwoty pożyczki oraz jej przeznaczenia i wynosić będzie odpowiednio:

 • do 36 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie do 100 000,00 zł,
 • do 60 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie do 250 000,00 zł,
 • do 96 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele inwestycyjne/ inwestycyjno – obrotowe, udzielonej w kwocie do 750 000,00 zł.

Jakie oprocentowanie?

Pożyczka Uniwersalna oprocentowana jest na warunkach rynkowych, tj. według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19 stycznia 2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania i oceny przedkładanych zabezpieczeń.

Jak złożyć wniosek?

Kliknij poniżej „pobierz dokumenty”, wybierz formę prawną działalności, formę prowadzonej rachunkowości oraz kwotę pożyczki, o jaką chcesz się ubiegać. Odpowiedz na dodatkowe pytania, na podstawie których wyświetli się lista wymaganych do złożenia dokumentów wraz z Wnioskiem o Pożyczkę. Zapisz na komputerze dokumenty do wypełnienia i skompletuj wszystkie pozostałe. Aby wysłać Wniosek o Pożyczkę, należy załączyć komplet dokumentów i wysłać za pomocą formularza „złóż wniosek” dostępnego na niniejszej stronie. Jeśli cały proces przeszedł pomyślnie, na adres e-mail otrzymasz powiadomienie.

Pobierz dokumenty

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
fax: +48 91 488 26 26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
Stoisława 2, p. III
70-223 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl