Pożyczka Miejska – nabór otwarty

O pożyczce

POŻYCZKA MIEJSKA przeznaczona jest na finansowanie kosztów Przedsięwzięć Inwestycyjnych, realizowanych na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, w zakresie rewitalizacji/ modernizacji/ adaptacji/ zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego lub ich zespołów, w tym części wspólnych m.in poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych.

Dla kogo?

O Pożyczkę Miejską mogą ubiegać się:

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Szczegółowe kryteria zawiera Regulamin, dostępny poniżej.

Na jaki cel?

Pożyczka Miejska może być przeznaczona na:

 • odnowę tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych), a także wykorzystywanych przez nie kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych,
 • wymianę izolacji przeciwwilgociowej,
 • instalację czujników czadu i gazu,
 • wymianę instalacji gazowej,
 • likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i zamiana na alternatywne źródło ogrzewania,
 • wykonanie instalacji ciepłej wody,
 • likwidacja toalet na klatkach schodowych – dostosowanie, remont instalacji kanalizacyjnej,
 • instalację fotowoltaiki,
 • zagospodarowanie terenu zielonego stanowiące część realizowanej inwestycji,
 • inne nakłady niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

Maksymalna wartość Pożyczki Miejskiej lub wartość sumy Pożyczek Miejskich nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł.

Na jaki okres?

Maksymalny okres spłaty Pożyczki Miejskiej wynosi 15 lat (180 miesięcy), w tym możliwość skorzystania z jednorazowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Pożyczki Miejskiej ustalane jest na warunkach rynkowych tj. według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej  oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikat zastępujący) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka i oceny przedkładanych zabezpieczeń.

Jak złożyć wniosek?

Kliknij poniżej „pobierz dokumenty” oraz wybierz rodzaj podmiotu, który ubiegać się będzie o Pożyczkę Miejską. Odpowiedz na dodatkowe pytania, na podstawie których wyświetli się lista wymaganych do złożenia dokumentów wraz z Wnioskiem o Pożyczkę. Zapisz na komputerze dokumenty do wypełnienia i skompletuj wszystkie pozostałe. Aby wysłać Wniosek o Pożyczkę, należy załączyć komplet dokumentów i wysłać za pomocą formularza „złóż wniosek” dostępnego na niniejszej stronie. Jeśli cały proces przeszedł pomyślnie, na adres e-mail otrzymasz powiadomienie o wysłaniu wniosku wraz z załącznikami.

Pobierz dokumenty

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
fax: +48 91 488 26 26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
Stoisława 2, p. III
70-223 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl