fbpx

Linia Pożyczkowa dla Pośredników Finansowych – nabór otwarty

O pożyczce

Linia Pożyczkowa przeznaczona jest na zwiększenie potencjału Pośredników Finansowych w zakresie wspierania rozwoju MŚP prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Co sfinansować?

Linia Pożyczkowa może być udzielona na:

  • zapewnienie wyłącznie wkładu własnego Pośrednika Finansowego (PF) do dłużnych Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach programów (do)finansowanych z Polityki Spójności, w tym na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej PF,

           albo

  • zapewnienie wkładu własnego Pośrednika Finansowego do dłużnych Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach programów (do)finansowanych z Polityki Spójności, w tym na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej PF w wysokości nie większej niż 50 % wartości Linii Pożyczkowej i/lub udzielanie pożyczek służących wsparciu rozwoju MŚP prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z Metryką Produktu Finansowego (Akcja pożyczkowa Pośrednika Finansowego).

Dla kogo?

Produkt skierowany jest do Pośredników Finansowych posiadających siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz minimum 5-letnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia zwrotnego/gwarancji przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w udzieleniu pożyczek/poręczeń w ramach pomocy de minimis/pomocy publicznej w oparciu o umowy zawarte z dysponentem środków/podmiotem zarządzającym środkami przeznaczonymi na realizację wyżej wskazanych Instrumentów Finansowych.

Na jaką kwotę?

Linia Pożyczkowa udzielania jest na kwotę od 500 000, 00 PLN do 5 000 000,00 PLN. Pośrednik Finansowy może otrzymać więcej niż jedną Linię Pożyczkową, pod warunkiem, że suma udzielonych Linii Pożyczkowych na rzecz jednego Pośrednika Finansowego nie będzie przekraczać 20 000 000,00 PLN.

Na jaki okres?

Okres spłaty kapitału Linii Pożyczkowej wynosi 10 lat (120 miesięcy) od dnia jej uruchomienia.

Jakie oprocentowanie?

Linia Pożyczkowa udzielana jest na warunkach rynkowych, według zmiennej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu Stopy Bazowej obowiązującej w dniu wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej i marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19 stycznia 2008 r. lub komunikatu zastępującego), po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Pośrednika Finansowego zobowiązania i oceny przedkładanych zabezpieczeń.

Dokumenty do pobrania:

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@zarr.com.pl.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Punkt Obsługi Klientów
ul. Partyzantów 3
70-222 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności