fbpx

Duża Pożyczka Inwestycyjna – nabór zawieszony

O pożyczce

DUŻA POŻYCZKA INWESTYCYJNA (DPI) przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym w formie Inwestycji początkowych lub Inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej, z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej i/lub miejskiej, prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich lub wiejskich województwa zachodniopomorskiego, w tym także projekty związane z rewitalizacją oraz inwestycje przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności, wzmocnienia potencjału społeczno-gospodarczego regionu i/lub poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Dla kogo?

O DPI mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • uczelnie,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorstwa (w rozumieniu definicji z art. 1 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

 

Co można sfinansować?

Przedmiotem finansowania w ramach DPI są Przedsięwzięcia Inwestycyjne:

 1. mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, polegające na rewitalizacji obszarów miejskich/ terenów wiejskich, znajdujących się pod wpływem negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych bądź technicznych, w tym w szczególności:
  • budowa, przebudowa, adaptacja obiektów (i) z przeznaczeniem na cele społeczne (ii) w celu przywrócenia, rozszerzenia ich funkcji społecznych z przeznaczeniem na cele społeczne; z możliwością stworzenia w wyżej wskazanych obiektach przestrzeni dla działalności komercyjnej;
  • inwestycje w odnowę przestarzałej infrastruktury miejskiej, w tym w szczególności:
   i. renowacja elementów strukturalnych obiektów, w tym działania mające na celu likwidację barier architektonicznych,
   ii. działania inwestycyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej i/lub termomodernizację,
   iii. przebudowa/remont sieci i/lub zakup urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług dla ludności;
  • zagospodarowanie (m.in. przebudowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe), w tym także modernizacja, remont dróg o znaczeniu lokalnym, w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz dróg wewnętrznych.
 2. prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów i/lub zwiększania ich atrakcyjności inwestycyjnej, obejmujące w szczególności:
  • tworzenie albo zagospodarowanie przestrzeni i/lub istniejących obiektów na cele gospodarcze,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego np. rozwiązania smart city,
  • nabycie, wytworzenie oraz instalacja i uruchomienie środków trwałych (maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów, aparatury, wyposażenia technicznego itp.) niezbędnych i bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 3. obejmujące opracowanie dokumentacji, ekspertyz, badań i analiz, zakup usług doradczych, w zakresie niezbędnym do przygotowania lub realizacji inwestycji.

Na jaką kwotę?

 1. DPI udzielana jest w kwocie od 3 000 000,00 zł do 15 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku DPI udzielanej na zasadach Programu Pomocy Regionalnej wartość DPI nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych finansowanego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.
 2. Jeden pożyczkobiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, z zastrzeżeniem, że ich suma nie przekroczy 15 000 000,00 zł.

Na jaki okres?

Maksymalny Okres Spłaty DPI nie może być dłuższy niż 15 lat (180 miesięcy), w tym karencja, liczona od daty uruchomienia DPI, w wymiarze do 24 miesięcy.

Jakie oprocentowanie?

W zależności od statusu/formy prawnej pożyczkobiorcy DPI może być udzielona:

 1. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami określonymi w Programie Pomocy Regionalnej, przy oprocentowaniu stałym w całym okresie obowiązywania Umowy, w wysokości maksymalnie ¼ wartości Stopy Bazowej obowiązującej w dniu wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie JDPI nie może być niższe niż 1,00 % w stosunku rocznym, albo
 2. na warunkach rynkowych według zmiennej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu Stopy Bazowej obowiązującej w dniu wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej i marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19 stycznia 2008 r. lub komunikatu zastępującego), po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Wnioskodawcę zobowiązania i oceny przedkładanych zabezpieczeń.

Jak złożyć wniosek?

Warunkiem ubiegania się o DPI jest przedłożenie Pożyczkodawcy poprawnie wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy wniosku o DPI a także wymaganych załączników – zgodnie z wykazem (do pobrania powyżej). Komplet dokumentów należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pozyczkizfr@zarr.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby ZARR S.A., tj. ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Punkt Obsługi Klientów
ul. Partyzantów 3
70-222 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności